جهانگردی شمشک

اوشان فشم، شمشک، جهانگردی شمشک
هر شب از 1,458,000ریال

درباره هتل

امکانات جهانگردی شمشک


انواع اتاق ها

دو تخته 2,954,000ریال 2,070,000ریال

سوئیت (چهار تخته) 4,350,001ریال 3,480,000ریال

یک تخته 2,082,000ریال 1,458,000ریال

سوئیت چهار تخته ویژه 8,437,000ریال 5,910,000ریال

پیش بینی آب و هوا